Toon alle producten


Uitgebreid Zoeken
Wachtwoord vergeten?
Bent u een nieuwe klant? Registreer dan hier
Bekijk Mandje
uw mandje is momenteel leeg.

Nieuwsbrief

Ontvang HTML?


Informatie: Uw browser accepteerd geen cookies. Cookies worden gebruikt wanneer u producten in het winkelwagentje plaatst en zijn dus vereist voor een goede werking van deze site.

PDF

Overzicht

Winelands bv leveringsvoorwaarden

1. Winelands is gevestigd te Maarsbergen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Winelands. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van www.wijnuitafrika.nl, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
4. Winelands verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
5. Alle aanbiedingen van Winelands zijn vrijblijvend. Winelands behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
6. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Winelands en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Winelands.
7. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en incl. B.T.W. Indien u de bestelling laat verzenden binnen Nederland (met uitzondering van de eilanden, hiervoor geldt een toeslag) berekenen wij een bijdrage bezorgkosten van € 7,95 per verzending. Kosteloos bezorgen is vanaf € 150,00 inclusief BTW.
8. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens enz., welke ons door of namens de afnemers zijn verstrekt. Wij mogen op de juistheid hiervan afgaan. Onze opdrachtgever/afnemer zal ons deze in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden voortvloeiende aanspraken van derden uitsluiten.
9. Zakelijke afnemers dienen vooraf schriftelijk met Winelands bv een betalingsmethode overeen te komen en dienen zich daaraan te houden.
10. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.
11. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Winelands gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Winelands zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
12. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Winelands het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
13. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland, andere landen in overleg.
14. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Winelands  overschreden wordt, zal Winelands de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Winelands te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Winelands te melden.
14. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Winelands het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
15. Winelands behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
16. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Winelands, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Winelands zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.
17. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Winelands. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Winelands kunnen worden uitgesloten.
18. Winelands is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
19. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.
20. Winelands zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Winelands zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.
21. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
22. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Winelands bv.
23. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Winlands deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
24. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Winelands website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Winelands. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Winelands, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
25. Afnemers en bezoekers van de Winelands website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Winlands geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
26. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Winelands is het Nederlands recht van toepassing.
27. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Winelands, Ridder Filcolaan 13, 3953 BT Maarsbergen.
33. Winelands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30220164.
34. Ons BTW nummer is NL- 176356824 B02